Surya Ashtakam Lyrics In Telugu

Surya Ashtakam Lyrics In Telugu

Surya Ashtakam Lyrics In Telugu

Suryashtakam Lyrics in Telugu:

సూర్యాష్టకమ్

॥ శ్రీ గణేశాయ నమః ॥

సామ్బ ఉవాచ ॥

ఆదిదేవం నమస్తుభ్యం ప్రసీద మమ భాస్కర ।
దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోఽస్తుతే ॥ ౧ ॥

సప్తాశ్వరథమారూఢం ప్రచణ్డం కశ్యపాత్మజమ్ ।
శ్వేతపద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౨ ॥

లోహితం రథమారూఢం సర్వలోకపితామహమ్ ।
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౩ ॥

త్రైగుణ్యం చ మహాశూరం బ్రహ్మావిష్ణుమహేశ్వరమ్ ।
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౪ ॥

బృంహితం తేజఃపుఞ్జం చ వాయుమాకాశమేవ చ ।
ప్రభుం చ సర్వలోకానాం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౫ ॥

బన్ధూకపుష్పసఙ్కాశం హారకుణ్డలభూషితమ్ ।
ఏకచక్రధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౬ ॥

తం సూర్యం జగత్కర్తారం మహాతేజఃప్రదీపనమ్ ।
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౭ ॥

తం సూర్యం జగతాం నాథం జ్ఞానవిజ్ఞానమోక్షదమ్ ।
మహాపాపహరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహమ్ ॥ ౮ ॥

సూర్యాష్టకం పఠేన్నిత్యం గ్రహపీడాప్రణాశనమ్ ।
అపుత్రో లభతే పుత్రం దరిద్రో ధనవాన్భవేత్ ॥ ౯ ॥

ఆమిశం మధుపానం చ యః కరోతి రవేర్దినే ।
సప్తజన్మ భవేద్రోగీ ప్రతిజన్మ దరిద్రతా ॥ ౧౦ ॥

స్త్రీతైలమధుమాంసాని యస్త్యజేత్తు రవేర్దినే ।
న వ్యాధిః శోకదారిద్ర్యం సూర్యలోకం స గచ్ఛతి ॥ ౧౧ ॥

ఇతి శ్రీ సూర్యాష్టకస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ॥